Zaznacz stronę

Inicjatywa Awangarda

Stowarzyszenie Inicjatywa Awangarda (IA) jest polityczną inicjatywą przywódców 34 wysoko rozwiniętych i innowacyjnych regionów Unii Europejskiej, które nadają ton i wyznaczają kierunki rozwoju i wzrostu gospodarczego UE. Inicjatywa Awangarda (Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację – Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to unikalne porozumienie regionów zainicjowane w listopadzie 2013 roku.

Korzyści dla przedsiębiorców i klastrów z Małopolski ze współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda:

 • możliwość kooperacji małopolskich przedsiębiorców i klastrów w ramach Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych Inicjatywy, w tym budowanie partnerstw umożliwiających korzystanie ze środków finansowych UE,
 • możliwość obniżenia kosztów testowania i certyfikowania nowych technologii,
 • dostęp do technologii i rozwiązań wypracowanych przez członków IA,
 • promowanie i rozwijanie własnych technologii, a także pozyskiwanie nowych europejskich rynków zbytu,
 • proponowanie własnych Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych (przedsiębiorstwa i klastry z Małopolski mają możliwość rozwijania własnych pomysłów w ramach branżowej współpracy międzynarodowej za pośrednictwem proponowanych przez siebie Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych),
 • udział w konferencjach, spotkaniach kojarzących partnerów w różnych krajach, mających na celu budowanie nowych paneuropejskich partnerstw,
 • szansa na rozwój przemysłu w ramach silnych klastrów;

Korzyści dla Małopolski ze współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda:

 • Inicjatywa Awangarda wyraża opinie na temat przyszłej polityki przemysłowej, programu Horyzont Europe, programu Interreg, Polityki Spójności oraz wobec partnerstw publiczno-prywatnych, co jest ważnym głosem w procesie kształtowania polityki i agendy Unii Europejskiej,
 • wyznaczanie trendów międzyregionalnej współpracy w obszarze inteligentnych specjalizacji (Inicjatywa Awangarda jest wskazywana przez Komisję Europejską, jako przykład wzorcowej współpracy międzyregionalnej w obszarach inteligentnych specjalizacji),
 • możliwość korzystania z doświadczeń regionów, które od dawna współpracując z KE, wypracowały skuteczne strategie i sposoby realizacji ważnych dla nich działań,
 • możliwość kooperacji małopolskich przedsiębiorstw, klastrów z partnerami z regionów zaangażowanych w działania Inicjatywy Awangarda w ramach Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych Inicjatywy, w tym budowanie partnerstw umożliwiających korzystanie ze środków finansowych UE,
 • prestiż – obecność Małopolski i jej podmiotów w gronie najbardziej innowacyjnych regionów, liderów w UE.

Otwarty konkurs ofert
Województwo Małopolskie chcąc w jak najszerszym zakresie wykorzystać swoje członkostwo w Inicjatywie Awangarda z korzyścią dla małopolskich przedsiębiorców i klastrów postanowiło już po raz drugi zorganizować otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”. Tegoroczna pula środków jaka została przyznana na ten cel to 150 000 zł.

Małopolska jest jednym z 10 inicjatorów Inicjatywy Awangarda, a zarazem jedynym regionem z Polski w IA i pierwszym z Europy Środkowo-Wschodniej.